Działka Banino LOTNICZA

 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA
 • Działka Banino LOTNICZA

Lokalizacja: Banino, LOTNICZA

Numer oferty: CY02704

Typ oferty: Sprzedaż

Powierzchnia: 2675.00 m2

Piętro:-

Stan prawny: Własność

Garaż: -

Balkon: (Brak informacji)

Czynsz: -

Piwnica: ---

Cena: 950000 PLN

Cena za m2: 355.14 PLN / m2

Opis:

Na sprzedaż atrakcyjny teren w pierwszej linii zabudowy od ulicy Lotniczej w Baninie. Teren o łącznej powierzchni 2675m2, na który składają się dwie działki o powierzchni 1587 m2 oraz 1088m2. Teren objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo – Uchwała Nr XLVII/566/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2017 roku. Działka o powierzchni 1587m2 z przeznaczeniem w MPZP (A.119-U,P) pod zabudowę usługową oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: 1) Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; dopuszczone funkcje i obiekty, formy zagospodarowania i urządzenia terenu: - dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji, - dopuszcza się budynki lub lokale mieszkalne (jeden budynek mieszkalny lub jeden lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości) dla właścicieli lub zarządców nieruchomości, - dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 uchwały, - dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek na zasadach określonych w § 13 ust. 3 uchwały; wyłączone funkcje i obiekty, formy zagospodarowania i urządzenia terenu: - składowanie odpadów oraz materiałów lub towarów sypkich pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych), - obiekty emitujące intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze, - przedsięwzięcia stanowiące istotne zagrożenie dla wód podziemnych, - przedsięwzięcia, które powodowałyby pogorszenie warunków sanitarnych na terenach sąsiednich z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, tzn. przedsięwzięcia powodujące ponadnormatywną emisję hałasu, emisję nieprzyjemnych zapachów, nadmierną emisję pyłów, dymów na tereny mieszkaniowe i inne tym podobne uciążliwości, - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała znacząco negatywny wpływ na życie lub zdrowie ludzi; Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: nieprzekraczalna linia zabudowy: - w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej jako KDZ, - w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych jako KDD, wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50%, wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 1,20, powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej, forma zabudowy: dowolna, wysokość zabudowy: - budynki techniczne i technologiczne, kominy i maszty: zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 4 uchwały; - budynki pozostałe: nie więcej niż 15,0 m, poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m mierzony od średniej rzędnej terenu wokół budynku, szerokość elewacji frontowej: dowolna, geometria dachu: dowolna, zasady podziału: - powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej nie mniej niż 800,0 m2, zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację nowej zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; Działka o powierzchni 1088m2 z przeznaczeniem w MPZP (A.60-MN, MW, U) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową: 1) Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej; dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji, dopuszcza się usługi z zakresu: zdrowia, oświaty, administracji, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu typu plac zabaw, siłownia na powietrzu itp. dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą; wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,70, powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej, forma zabudowy: - dla zabudowy usługowej: dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali użytkowych w budynkach o funkcji mieszkaniowej, wbudowanych lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojąca lub bliźniacza, - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: nie ustala się, wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych: nie więcej niż 15,00 m (do 3 kondygnacji nadziemnych), - dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i mieszkaniowo-usługowych: nie więcej niż 9,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych), - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m szerokość elewacji frontowej: - dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m, - dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m, - dla pozostałych budynków – dowolna, Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów: a) teren znajduje się w powierzchniach ograniczających lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §16 ust. 4 uchwały, b) teren znajduje się w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, gdzie obowiązują ograniczenia przeznaczenia i sposobu korzystania określone w §16 ust. 8 uchwały. MEDIA: wodociąg na działce, gazociąg oraz prąd na granicy działki. Nieruchomość zlokalizowana w centrum Banina, wokół zabudowa mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna (lokale handlowo-usługowe, stacja benzynowa, myjna, stacja diagnostyczna, Lidl, Biedronka i inne sklepy). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz na prezentacje.

Legenda:
 • Magazyn Magazyn
 • Biuro Biuro
 • Dom Dom
 • Gospodarstwo rolne Gospodarstwo rolne
 • Mieszkanie Mieszkanie
 • Obiekt Obiekt
 • Działka Działka
 • Sklep Sklep
 • Warsztat Warsztat
Marek Cebulski

E-mail:

Marek Cebulski

Telefon:
509 597 856

Nr licencji:
16825

Kontakt z agentem

Marek Cebulski

Marek Cebulski

Telefon:
509 597 856

Nr licencji:
16825

E-mail:

Kontakt do biura

CEBULSCY NIERUCHOMOŚCI
80-297 Banino
ul. Dębowa
Tel: +48 7 88 09 1111